Tình trạng dư, thiếu ba: Trách nhiệm hạng ai?

Thiếu tới 76.000 nghiêm phụ song hử dư thừa cục cằn cỗ Tính đến thời điểm ngày 15/8/2018, số lượng đội ngũ giáo hòn mầm non, phổ thông thạo toàn quốc có 1.161.143 giáo hòn (tiến đánh lập 1.089.837, ngoài tiến đánh lập 71.306). Trong đó, mầm non: 309.770 (tiến đánh lập 262.155, ngoài tiến […]

Continue Reading