Học tin học excel: Hướng dẫn cách loại bỏ dữ liệu láy trong suốt đơn trói buộc

Giáo dục - Khuyến Học

Khi đánh việc đồng văn bản rỏ ít số liệu thời bạn có thể dễ dàng phát hiện ra những dữ liệu trùng láy láy hay đền gặp là cạc thòng trùng láy láy chi rau dữ liệu sẽ chớ đồng bộ.

Và cũng có thể dễ dàng xóa nó, tuy nhiên khi bạn xử lý đơn văn bản excel to đồng dãy nghìn record thời việc phát hiện thủ công là chẳng thể và cũng rất khó triệt đặt đặt. Khi đấy bạn cần sử dụng đến cạc tính hạnh hay mức excel.

Để lọc dữ liệu trùng láy láy chúng ta cũng có rất có cạch khác rau như: chức hay loại bỏ nội dung trùng láy láy, hightlight nội dung trùng láy láy từ bỏ đấy tuyển lựa và xóa, sử dụng filter lọc và xóa, sử dụng macro đặt xóa…. Tùy theo nhu cầu bạn có thể sử dụng cạc cạch khác rau.

Học tin học excel: Hướng dẫn cạch loại bỏ dữ liệu láy trong suốt đơn trói buộc

Vũ Phong