ĐH Quốc gia HN: Thêm 4 chương trình đào tạo dự kiểm toan theo chuẩn mực AUN – QA

Giáo dục - Khuyến Học

Các chương trình đào tạo đặng kiểm toan trong suốt bận nà bao gồm: Cử nhân dịp ngành Công nghệ Kỹ kể Môi dài và Cử nhân dịp ngành Công nghệ Kỹ kể Hóa học mức Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Cử nhân dịp ngành Xã họp học và Cử nhân dịp ngành Tâm lý học mức Trường Đại học Khoa học Xã họp và Nhân văn.

Các chuyên gia kiểm toan đến từ bỏ danh thiếp dài công bằng trung gấp hàng đầu trêu chọc AUN như GS.TS. Yahaya Md. Sam (Đại học Teknologi Malaysia – Trưởng nhóm); GS.TS. Tan Kay Chuan (Đại học Quốc gia Singapore – Kiểm toan viên), GS. Wan Ahmad KamilMahmood (Đại học Sains Malaysia – Kiểm toan viên),…

Các chuyên gia kiểm toan đến từ bỏ danh thiếp dài công bằng trung gấp hàng đầu trêu chọc AUN

Các chuyên gia kiểm toan đến từ bỏ danh thiếp dài công bằng trung gấp hàng đầu trêu chọc AUN

Sau hai ngày công việc (từ bỏ ngày 6 – 8/11) chấm dứt đợt đánh giá ở gấp lùng chương trình đào tạo bận cụm từ 125 đối xử với 4 chương trình mức ĐHQGHN, danh thiếp chuyên gia kiểm toan vẫn đem 11 ăn xài chấy đánh giá với 4 phương pháp đánh giá vẫn đặng vận dụng. Dựa trên danh thiếp ăn xài chấy nà, những chấm bạo, chấm cần khắc phục và khuyến nghị mức chuyên gia phai 4 chương trình tuần tự đặng chỉ ra.

Theo đấy, hết 4 chương trình vẫn đề pa ra đặng chuẩn mực đầu ra dựa trên toan hướng chung mức Bộ GD và ĐT, mức ĐHQGHN cũng như nhu cầu mức người học và thị dài cần lao. Chuẩn đầu ra nà vẫn toan hình đặng cấu trúc, nội dung, chiến lược học tập và phương pháp đánh giá mức danh thiếp chương trình. Mặc dù gắng, theo danh thiếp chuyên gia, những ăn xài chuẩn mực nà cũng cần đặng cụ thể hóa hơn nữa.

Các chuyên gia từ bỏ AUN cũng ghi nhận sự bằng lòng mức nhà tuyển dụng đối xử với chất lượng mức sinh viên tốt nghiệp từ bỏ danh thiếp chương trình nà.

Tuy nhiên, nổi đáp ứng với nhu cầu ngày một cao mức vấn đề pa họp gia nhập và quốc tế hóa, danh thiếp chuyên gia cho rằng, cần trữ hạp thêm lắm kỹ hay là mềm mỏng và kỹ hay là Tiếng Anh ở danh thiếp chương trình đào tạo nà. Ở chừng lùng cao hơn, danh thiếp chuyên gia mức AUN khuyến nghị lãnh đạo danh thiếp dài, khuơ, ngành mức ĐHQGHN bởi thế có sự bàn bạc với danh thiếp cơ sở đào tạo khác trong suốt khu vực Đông Nam Á và trên thế giới nổi có thêm thiệt tiễn đưa phục vụ cho việc đổi thay và phát triển danh thiếp ngành học.

Kết trái đánh giá 4 chương trình đào tạo bận nà sẽ đặng AUN ban bố trong suốt vòng 2 tháng đến đây.

Tính đến nay, ĐHQGHN vẫn có 22 chương trình đào tạo đặng AUN-QA đánh giá và gấp giấy chứng nhận chất lượng ( ở gấp chương trình đào tạo). Năm 2017, Trường ĐH KHTN trêu chọc ĐHQGHN là đơn vị trước tiên đặng kiểm toan theo chuẩn mực nà (ở gấp đơn vị).

Cuối tháng 10/2018, Bảng tập ngữ công bằng trung gấp luỵ Á mức tổ chức QS vẫn ban bố kết trái tập ngữ năm 2019. Theo đấy, ĐHQGHN vươn lên vị trí cụm từ 124 (tăng 15 bậc so với vị trí 139 năm 2018), tập cụm từ nhất trong suốt số mệnh danh thiếp dài Việt Nam.

Hồng Hạnh

ĐH Quốc gia HN: Thêm 4 chương trình đào tạo dự kiểm toan theo chuẩn mực AUN – QA
Rate this post